Huurvoorwaarden

Huishoudelijk reglement

1. Verhuur vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst. De huurtarieven worden door de verhuurder vastgesteld.

2. Het annuleren van het huurcontract kan leiden tot het niet terug krijgen van het reeds betaalde huurbedrag of borg. De voorwaarden hiervoor gelden zoals beschreven in het huurcontract. Uitzonderingen hierop worden bepaald door de verhuurder.

3. De huursom dient volgens de gemaakte afspraak vooraf per bank te worden voldaan. Indien betaling achterwege blijft, kan het gebruik van ‘t Huysven en het terrein worden ontzegd.

4. ‘t Huysven en/of het terrein mag door de huurder niet aan derden in gebruik worden gegeven of ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de beheerder.

5. Overnachten in ‘t Huysven en op het terrein is toegestaan tot een maximaal aantal van 50 personen.

6. Het is niet toegestaan brandgevaarlijke stoffen (zoals bijv. Gasflessen, benzine enz) waar dan ook in ’t Huysven op te slaan. De beheerder heeft te allen tijde het recht hierop te controleren.

7. ‘t Huysven dient te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. De huurder is verplicht ‘t Huysven in dezelfde staat achter te laten, als waarin zij deze aan het begin van de huurperiode heeft aangetroffen. Is ‘t Huysven niet achtergelaten zoals de beheerder verwacht worden de hieruit voortvloeiende kosten aan huurder belast en ingehouden van de reeds betaalde borg.

8. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van ’t Huysven, het terrein en/of inventaris worden aangebracht. Eventuele herstelwerkzaamheden worden vanuit de verhuurder gedaan op kosten van de veroorzaker van deze schade. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die huurder overkomen, tenzij sprake is van grove nalatigheid zijnerzijds.

9. Alle beschadigingen, storingen en onregelmatigheden dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder. De beheerder zal zsm actie ondernemen als dit noodzakelijk is.

10. De huurder dient ervoor te zorgen dat omwonenden geen last van uw verblijft hebben. Indien er toch klachten worden ontvangen, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder restitutie van borg en al betaalde huurpenningen.

11. De huurder mag in of aan het gebouw niets aanbrengen of veranderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder.

12. De laatste gebruiker is bij het verlaten van ‘t Huysven verplicht te controleren of de ramen en alle deuren gesloten zijn en de verlichting is uitgeschakeld.

13. Toe- en uitgangen dienen steeds toegankelijk te zijn i.v.m. vluchtwegen bij eventuele calamiteiten. De in ‘t Huysven aanwezige noodverlichting mag op geen enkele wijze worden uitgeschakeld of verduisterd. Bij het overtreden van deze regel is de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen bij eventuele gevolgen daarvan.

14. In ‘t Huysven mag niet worden gerookt. Het gebruik van en handelen in drugs, in welke vorm dan ook is ten strengste verboden.

15. De verhuurder is bevoegd in het belang van de goede orde, veiligheid en zedelijkheid, alsmede in het belang van een goede bedrijfsuitvoering bezoekers/gebruikers te weren of uit ‘t Huysven te (laten) verwijderen.

16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door de verhuurder iom het dagelijks bestuur van Jong Nederland Gerwen.

17. De huurder gaat door het enkel gebruik van ‘t Huysven akkoord met de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.

Overige bepalingen

1. Het bestuur en stafleden van Jong Nederland Gerwen hebben nadat zij zich hebben gemeld bij de huurder toegang tot het gebouw om eventuele benodigde spullen te pakken. Ook voorbereidingen voor eigen activiteiten mag zo nodig in een van de ruimtes mits in goed overleg met huurder plaatsvinden, met dien verstande dat de huurder hier geen last van heeft (BV niet te laat ivm de nachtrust, enz).
              
1a. Leden van Harley Davidsonclub Gerwin (HDC) hebben toegang tot hun eigen gedeelte in ’t Huysven. Dit gedeelte is kan alleen via de buitenzijde worden bereikt, leden mogen niet in de overige ruimtes van het gebouw komen mits anders overlegd. Er zal tijdens een huurperiode altijd contact zijn tussen de huurder en HDC om elkaar even te leren kennen en waar nodig afspraken te maken. Tussen HDC en de verhuurder zijn goede afspraken gemaakt wanneer ’t Huysven verhuurd is aan andere partijen.

2. Het gebruik van een frituurpan (240v) is uitsluitend toegestaan in de keuken en onder de afzuigkap. De frituurpan dient jaarlijks te zijn goedgekeurd en voorzien zijn van een werkende thermostaat, controlelamp en beschikken over een deksel. Daarnaast is het niet toegestaan om met uitzondering van het keukengedeelte in het gebouw te koken, bakken, gourmetten of iets van dien aard.

3. Dieren zijn niet in de accommodatie toegestaan, in uitzonderlijke gevallen beslist de verhuurder.

4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor haar afval. Binnen de gemeente Nuenen wordt plastic, metaal en drankkartons apart ingezameld in de daarvoor bestemde zakken, deze kunnen verzameld worden aan de voorzijde van ‘t Huysven. Papier en karton kan in de grote container op het terrein worden gedeponeerd. Restafval dient door huurder naar huis genomen te worden. Afval wat na de huurperiode achterblijft wordt in rekening gebracht bij huurder en ingehouden op de betaalde borg.

5. ’t Huysven beschikt over een doorlopende Kampvuurvergunning. Men mag uitsluitend een kampvuur aanleggen op de daarvoor aangegeven plaats. Het kampvuur mag niet groter worden dan 1 x 1 x 1mtr. Er mag uitsluitend gestookt worden met schoon hout. Wanneer de Brandweer een brandgevaar code afgeeft is het verboden om een kampvuur aan te leggen. Voordat een kampvuur wordt aangelegd dient men de website www.natuurbrandrisico.nl, deze geeft aan of er een verhoogd risico (fase 2) aanwezig is voor het aanleggen van een kampvuur. Onnodig uitrukken van de Brandweer door toedoen van de huurder wordt aan de huurder doorberekend.

6. Het plaatsen van kampeertenten (dwz gangbare scouting/campingtenten) is toegestaan op het terrein. Deze tenten worden enkel gebruikt voor personen om in te overnachten. Tenten die worden gebruikt voor andere doeleinden dienen vooraf bekend te zijn bij de verhuurder, ook dient de huurder ervan bewust te zijn dat mogelijk grotere tenten een vergunningplicht hebben. Ook andere bouwwerken van tijdelijke aard dienen vooraf bekend te zijn gemaakt bij de verhuurder.

7. Uitstoot van geluiden buiten de gestelde normen is niet toegestaan. Mechanische en akoestische muziek dient tot een minimum beperkt te zijn om 23.00uur. Bij klachten vanuit de omgeving kan dit leiden tot verbreking van de huurovereenkomst.

8. Het is niet toegestaan om grote tentharingen of palen in het grasveld te slaan/boren. Schade en eventuele hier uit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht bij de huurder. Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel door de verhuurder worden bepaald.

9. Het is niet toegestaan om met personenauto’s, busjes, motoren, vrachtwagens, containers, aanhangers of iets van dien aard over het grasveld te rijden. Schade en eventuele hier uit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht bij de huurder. Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel door de verhuurder worden bepaald.